naar Home

Raveel, Roger; citaten en quotes van de Belgische / Vlaamse kunstenaar - schilder; Nieuwe Figuratie

(selectie en redactie: Fons Heijnsbroek;

zeer korte biografie notities: Roger Raveel (1920 - ) is een Belgische Vlaamse kunstenaar en tekenaar, die na de oorlog bewust afstand nam van het Belgische Expressionisme om een nieuwe beeldtaal te vinden. De onderwerpen voor zijn schilderijen en tekeningen vond hij in eigen huis of in de directe omgeving in Machelen aan de Leie, waar hij bleef wonen, en waar nu het Raveel museum is gevestigd. Tot in 2010 schilderde hij nog.


Citaten en quotes van Roger Raveel; Machelen aan de Leie

- De stad (Raveel leefde altijd in een dorp: Machelen, fh) biedt ongemene voordelen, accoord. Maar ik vind dat ze niet opwegen tegen de directe, onvervalste inspiratie van het natuurlijke leven dat ik hier (aan de Leie, fh) vindt. (interview in 1957 in ‘Vooruit’, met Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Natuurlijk heb ik nog niet gevonden om geld te ‘maken’. Wat zou ik ook vinden? ‘k Geloof dat ik voor het ongeluk geboren ben… …Niet dat ik me laat gaan, dat ik het opgeef; verre vandaar. Maar ik kan er niet aan doen dat die gedachte eens komt alhoewel ik er diep al binnen voorzekers niets van geloof. (brief van augustus 1947, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Sprekend over het verwantschap van sommige onzer (Raveel / Claus) opvattingen, doel ik op het schilderen of tekenen zonder zich te bekommeren waar men uitkomt, anatomie’s juist of niet, of beter, zonder bepaalde visie der natuur. Men kan dan opwerpen: dat is dan Picaso, en nog andere Fransmans. Maar men heeft geen gelijk. Bij die mannen is dat nog meer een samenstellen… …Terwijl wij (Hugo Claus en Raveel zelf, fh) meer verwantschap hebben met Van Gogh. En Permeke staat met zijn opvattingen dichter bij Rembrant dan bij Van Gogh. (brief van maart 1948, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Hugo, nu zoudt U eens moeten mijn laatste werk zien, een pentekening, drie potloodtekeningen en twee studies met olieverf: een stilleven en een landschap in de hevigste kleuren die Ge U kunt indenken. Aan dat landschap moet ik nog werken maar ik denk dat het mijn beste werk zal zijn, van mijn schilderwerk, en drie tekeingen vind ik mijn beste maar het gelukkigste is dat ik een veel grotere vrijheid heb verworven. (brief van maart 1948, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Ik heb niet vroeger geschreven opdat ik te zeer met een werk bezig was, een schilderij, een landschap met hevige kleuren en willekeurig het gebruik ervan: blauw en groen neven mekaar gescheiden door een wit lijntje; hevigst rood nevens hevigst groen. (brief van april 1948, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Ik vond dat het ogenblik nog niet was om zoiets te doen ( een tekening maken voor bij een gedicht, fh). Ik zweefde nog teveel; ik had te wenig vaste grond onder mijn voeten. Ik voelde dat het genoeg was, dat ik mijn eigen niet verder meer mocht uitéén rukken. Door werken te maken die bijna met geen draden meer verbonden waren aan de bron, mijn diepste eigen. Maar ik moest weer samen bundelen, gaan tot de bron. En daaruit moest alles komen ook het verluchtigen, later. (brief van juni 1948, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- .. ik ga weer naar de qualiteit van de kleur komende uit mijn vroegere werken zoals die zandwegen, witte koe (1941 / 1942 waarschijnlijk, fh), enz… Denk nu niet dat het een terug gaan is want nog nooit heb ik zo modern geweest (ik veel van Picaso en van Gogh). Ik voel me dichter bij mijn natuurlijke aard, het schilderen. Ik zou zeer veel tijd moeten hebben ik heb wel een 20 tekeningen gemaakt maar er wel 10 of meer vernietigd van 2 houd ik veel. (brief van juni 1948, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Ik ben nu thuis en ga gaan ‘doppen’ (stempelen als werkeloze, fh)… …Schilderen is het enige middel waarméé ik mijn bestemming kan bereiken. Ik moet er al mijn krachten aan wijden – Ik ben thuis gekomen van veel dingen Ik ben reeds acht maanden getrouwd; ik weet dat de vrouw iets anders is dan zijn moeder en ik de eenzaamheid niet kan ontkomen ten ander ik voel er geen behoefte aan. Ik begrijp ook dat ik niet bestemd ben om officieel te slagen maar ik voel me er vrijer door. (brief van oktober 1948, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving : Machelen-aan-de-Leie


- En nu in acht genomen dat ze (een reeks van zijn recente werken, fh) meest 9- min of meer – bedoeld zijn als een soort oefening om weer mijn ogen te doen zien zó, zoals hun natuurlijke geschiktheid is – geest en hart ook natuurlijk – En dat ik nu met wel honderd studie’s in mijn hoofd rond loop. (de ‘oefening’ heeft dus reeds vruchten – ik zie meer ‘zó’ –(moderner, subtieler). (brief van februari / maart 1949, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Maar neen…, ik spring niet recht (op een debat over Vlaamse jonge schilderkunst in Gent, fh), ik zeg niets, ik blijf zo stil als ‘nen boom en zo stom als ‘nen ezel, niets komt over mijn lippen. Maar al binnen ik brand, ik scheur bijna open… en aldus al die mensen te laten denken ongeveer: ‘ja, hij zal misschien wel kunnen schilderen maar hij is – van de buiten (op het platteland, fh) en weinig spirituel en we hebben er niet veel aan. Ja, nagenoeg zulke dingen moeten ze dan denken
Maar tenslotte het is allemaal niets straks ben ik weer thuis en kan werken, hopen studie’s heb ik in ’t vooruitzicht.de eenzaamheid vergroot het wordt geestig… …Het zal echter wel beter zijn dat ik nog minstens een paar jaar op de buiten verblijf. Stel u eens voor dat ik veel bij die mensen verblijf… (brief van februari / maart 1949, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- … bij Picasso krijg ik de indruk dat er achter zijn werk meer dan één man en één leven zit – of beter – bij het werk van Matisse voelt men in het algemeen dat het van één man is evenals bij dat van Van Gogh b.v.b. maar dat van Picasso schijnt soms te zijn het product van generaties zoals werk van negers en Egyptenaren enz… (brief van augustus / september 1949, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Het kan waar zijn en dit is wel zo dat deze periode dat deze periode (circa 1910 – 1935, moderne kunst in Frankrijk, fh) groot is en veel waarheid bevat voor de toekomst en dus geen ware omwenteling nodig heeft maar ze heeft toch nieuwe stoten nodig – we moeten dus zelf voelen (lacht hier niet). Hoe ‘individueel’ de tijd nu ook is, ’t ware goed dat we, jongeren, aan een grote ‘zaak’ werkten en bewust ( we bewegen ons hier op het terijn: kunst; er kan dus niet geantwoord worden: kunst. Om dicht bij onze tijd te blijven denken we als b.v.b. slechts aan de impressionisten met daarin de zaak Van Gogh - Gaugain… (brief van augustus / september 1949, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- …ik wil nog niet zeggen aan ’t public: dat is mijn stijl, dat is mijn techniek, ik voel zo, ik zeg U dit, ik zeg U dat. Wat ik wel wil zeggen: zie mensen ik houd me bezig met schilderen, met kunst, ik bereid me ernstig voor. Dit is natuurlijk beeldspraak. Ik maak mijn werk nu ook zo subtiel als ik kan. Toch is ’ik bereid me voor‘ in zekere mate juist). (brief van augustus / september 1949, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- De dag na Uw bezoek (Claus was bij Raveel in Machelen aan de Leie) zou ik u een brief schrijven over onze uidige tecniek van tekenen en schilderen met veel voorbeelden zelfs tekeningskes (pas als u weg waart vond ik veel voorbeelden om mijn gedachten te uiten, - natuurlijk pas dan, ’t ging ook al zo rap). Ik heb het dan niet gedaan en ’t vuur was ondertussen gedoofd ( ik had nochtans reeds tekeningskes gemaakt) Maar straks zien we toch mekaar en daar ik nu veel van die uit het onderbewustzijn heb gehaald of neen liever dood eenvoudig: daar ik over die dingen heb gepeinsd. (brief, circa nov. 1949 / jan. 1950, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Steeds ga ik vooruit wat betreft tecniek: begrip van kleur, matérie, lijnen. Kan zelfs beter téoretisch uitleggingen geven. En wat meer is ik leef langs om meer méé met de materie van de stiel. Ik wil zeggen dat mijn denken en voelen directer, en wezenlijker in kontakt staat met schilderen. Er gaat niet meer zoveel denken en voelen verloren. (brief van maart 1950, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- In een détail uitgedrukt: ik ben nu aan een werk bezig waarvan voor het ogenblik de fond nog moet geschilderd worden of liever waaraan ik bezig ben; hij is nu dik geschilderd in bleek groene kleuren. Dit moet dan drogen om daarop dan wit, de définitieve kleur, te zetten. Héwel moest u weten hoe dit me opjaagd. Ik voel het wel goed aan, dat wit; ik heb reeds vlekken gezet en téorethisch ook het klopt zoals 2 + 2 = 4. Maar zal ik me toch niet vergist hebben en zal ze we luitdrukken dit wat ik er van verwacht heb. Ik heb reeds zoveel vreugde en zoveel ontgocheling aan dit werk beleefd. En moest het maar niet zo lang drogen zodat die spanning niet zolang duurt… (brief van maart 1950, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- En dan die spanning om vooruit te komen; want terzelfder tijd maak ik me vrij van al wat ik tot hier toe gemaakt heb en nog méé bezig ben om zogezegd iets beters te doen, eigenlijk om iets nieuw te scheppen (en misschien wel beter ook). Ik heb nu een nieuwe compositie getekend voor een schilderij (waarschijnlijk: ‘Vrouw slapend aan tafel’ uit 1950, fh). Tot hiertoe goed; mijn krachtigste (formaat 90 x 110 cm) Ze leeft in mijn geest; het gevoel is zó oerachtig zoals van de negers ( de compositie is reeds zó) De kleur moet zeer vringend en sterk zijn, niet te hoog. Maar zal ’t gaan het is maar met ogenblikken dat ik het sterk aanvoel. Enfin schilderen is voor me een morele uitputting. (brief van maart 1950, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Zaterdag ben ik begonnen aan een nieuw ding – dat moet mijn beste worden; daarna maak ik dan misschien nog iets beter n.l. het product van die studie’s - landschapen – dat zal dan zijn: voorzeker een naakt met in de hoek een landschap, zeer gekleurd, niet heel hoog van kleur maar eerder spannend, weinig ‘tonen’ veel kleur schakering niet zo ver verspringend zoals dit, waaraan ik nu werk (‘Vrouw met rode arm’, 1949 – 1951, fh) t.t.z. van wit naar karmijn wit groen, blauw rood (als fond) met een figuur die er voor komt, alles zeer ontkleurd uitgenomen het haar die een ingehouden geelachtig sterk bruin is; het gezicht en de armen zou ik zeer dik willen zetten bijna als een bas-relief… …Het schilderij moet .. ..hijgend ademend zijn in de zin van mijn cactus – met rood. (brief van juli 1950, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- De laatste tijd heb ik tamelijk veel overwogen; Ik ben niet tevreden over mijzelf, hoegenaamd niet. Veel verder moest ik reeds gestaan hebben. Er is een grote afstand tussen hetgene ik in mijn hoofd heb dat ik ga maken en dat ik tot al hier toe heb. Eén gelukkig feit: mijn twee laatste schilderijen zijn mijn twee beste tot hier; evenals een tekening… (brief van juli / augustus 1950, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- … er zou kunnen gewezen worden op de sterke kleurentechniek van Piens (Frans Piens die ook meedeed aan de Salons in Gent, in die jaren, fh) en zijn mooie lijnen compositie… …Marcel (Ysewijn, fh) bereikt met zijn platte kleurenvlakken innige en zinnelijke klanken. Zijn lijnen zijn sierlijk en sensueel. Ik het schijnbaar onverschillige van een Piens ligt er een grootste levensaanvaarding: Niet optimistisch maar ook niet tragisch zijn werrk drukt dit sterk uit Ysewijn daarentegen is zinnelijk en sierend hij ondergaat sterke franse invloeden. Zijn armonie’s zijn innig en mooi. Beide zijn rasechte schilders.
Mijn werk is hierbij misschien het vreedst, schril, pijnlijk, toch misschien een innige klank soms – misschien altijd - (brief van na september 1950, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Al mijn respect voor dat neo-klassicisme (in de traditie van het classisisme Mondriaan wordt hier bedoeld, fh), maar dat oofert me teveel aan de architectuur. Dat werk past inderdaad gegoten in zeer moderne vertrekken van moderne gebouwen in even moderne steden maar er kan dan nooit meer een stootkar in rijden en nooit kan nog iemand spreken of denken aan een witte hondenkar in de mist.
Ik verlang een schilderij die kan hangen in een moderne omgeving en die toch een ‘eigen’ leven heeft. (brief van na februari 1951, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Het kan zijn dat er later een tijd komt waarin een wereld met schilderijen die bijna geen eigen leven hebben, mogelijk zal zijn. Maar men zou nogal veel gemeenschappelijker moeten zijn Iets, alleen mogelijk door een dictatoriale druk. En wat zou men nioet verliezen Men denke even aan de wezenlijke waarde van poëtische vlek of lijn (Klee), het wezen van het surréalisme (chirico) Het ware zinloos van onze tijd delen van onze kultuur overboord te werpen omdat deze zeer talrijk en uiteenlopend zijn als gevolg van zeer individualistische tijdperken om aldus een grotere eenheid te hebben. Dit ware een begocheling want dit wat men weet zal men niet vergeten. En toch gaan we naar meer gemeenschappelijkheid. Maar ik geloof in de mogelijkheid van een samenbundeling waarin w om zo te zeggen niets verliezen. Het toeval zal het wel klaar spelen om in enkele bollen het geniaal recept te doen ontstaan. In Leger (Fernand Leger de Franse Kubist en later Purist die dagelijkse werkelijkheid in zijn schilderijen plaatst gecombineerd met geometrische vormentaal en dit alles in primaire kleuren, fh) vind ik een kiemke daarvan. Daar hebben we iets poëtisch, surrealistisch, klassiek en een organisch leren aanvoelen en toch hoort het werk thuis in een modern intérieur met ijzeren ramen en betonnen muren. (brief van na februari 1951, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Ik heb de laatste weken wonder moooie dingen gemaakt maar… natuurlijk zullen de volgende, waaraan ik nu bezig ben beter zijn (zoals steeds) Er zijn eigenaardige bij o.a. een man met een bijna zwart effen gezicht waardoor een schuine witte lijn loopt,een gras groene lucht met evenwijdige potloodlijnen 2 cm van elkaar, ride huizen, lila grijze daken, een soort zwarte gevels en een teer zwarte kat enz… (schilderij ‘Man voor blauwe muur’ van 1953, fh) Dan een heel origineel ding van geest; het heeft een alúminium kader maar het doet hoegenaamd niets rationeel aan. (‘Nocturne’, van 1953) De kleuren schitteren nogal; het kan in het halfdonker hangen De fons is zeer donker, transparante groenachtige ombers met een lichte zwarte standolie glacis erover een zuiver citroengele lijn schiet weg achter platte grijze vlakken (huizen) Verder vier lichtgevende rode langwerpige horizontaal gelegen vakjes, met een iet wat donkerder rood omlijnd raken en schijnen te verdwijnen achter drie sterk getekende beenderkleurige vormen (stijlen) Door het bovenste gedeelte van ’t schilderij loopt horizontaal een koude zeer bleke vrij vette strook achter de drie vernoemde vormen heen waarin met potlood de vorm van een betonnen muurtje getekend is. De linker onderhoek is, zeer stijl (tot boven het midden van ’t doek) gelijk afgesneden met een zuiver wit met standolie (dus juist lak) Op het onderste gedeelte een groen rechthoekig vlak die half kleur is en half een voorwerp suggereert (een karretje) met erboven een afgeknotte kegel waarop met fijne lijnen de vorm van een bak is getekend (met verf) en voor de wielen twee dikke vertikale aarzelende lijnen van een zeer warme bleke toon (met het mes gesmeerd) Enz. Het zou op zijn plaats zijn in een heel modern niet rationeel interieur tussen mobiels, slingerplantenen een stuk muur uit gekleurde glasblokken of natuurstenen. Men zou het misschien kunnen een modern ikoon noemen, maar het is het tegenovergestelde van iets archaisch. (brief van augustus / september 1953, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Over het reisje naar Parijs: (Karel, fh) Appel was naar Holland. Ik heb de tentoonstelling van Corneille gezien – ik houd van zijn laatste werk en vooral van zijn tekeningen. (beide waren Nederlandse Cobra schilders, in die tijd, fh) De laatste schilderijen van Karel zijn ontzettend dik geschilderd , hi streeft volgens mij bewust naar grotere mistiek en vergeestelijking der materie en kleur =- wat me zeer interesseert. Tenander een verschijnsel dat bij veel jonge schilders is waar te nemen. (brief van april 1954, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Wat nu mijn tentoonstelling betreft (opening 8 mei 1954 in Gent, fh)… …Er is echter een recent en belangrijk werk bij n.l. ‘Man met boompje’ (later ‘de tuinman getiteld en nog aan verder geschilderd, fh) - permettez-moi- met mooie brekende materies en kleur: citroengele vlekken en lakachtig zwarte op wit, (gezicht) transparante zuivere lichte blauwe met een heel dunne glacis erover (in muurtje) en sterk blauwe geschilderde vertikale lijn. Geelbruine en mauve vegen met daarop kleine rode streepjes (voor boompje) verder veel mooi wit. (brief na 8 mei 1954, aan Hugo Claus)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Ik wil dingen in tijd en ruimte zien. Ik was mij vrij vlug bewust, reeds in 1952, dat mijn schilderijen niet eindigden bij het oppervlak en bij het kader. Een Pollock maakt iets op doek, en wij blijven toeschouwer. Voor mij moest het ding zelf, dus niet enkel wat er op afgebeeld staat, in relatie tot tijd en ruimte staan.. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- De kunst heeft je onnoemelijk veel bijgebracht en je denkt voortdurend aan het werk van de oude en moderne meesters. Maar nu kan het je niet meer helpen. Je staat alleen met je ervaringen en je belevingen. Je dient nu anders te kijken. En je kijkt en kijkt en kijkt en je tekent en je schildert, maar anders dan men je geleerd heeft te kijken, te tekenen en te schilderen. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Wat mij vooral in Mondriaan aansprak was dat hij... ..als het ware de innerlijke structuur van het leven wilde zichtbaar maken, in beeld brengen. Ik was zeer blij dat ik dat niet moest doen, want lang de ene kant heb ik een zeer grote bewondering voor Mondriaan, maar langs de andere kant een groot medelijden, omdat hij door te denken tot resultaat kwam, en niet door te zien. Het is zeer goed dat anderen dat doen, maar dat is aan mij niet besteed. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- In 1952 bracht ik reeds een stukje metaal aan op het doek. Eigenlijk had ik pop-art niet nodig. Men heeft mij ontdekt en leren appreciëren via pop-art. In 1962 pas heb ik voor de eerste keer iets gezien van Rauschenberg (Amerikaanse kunstenaar tussen abstract expressionisme en de pop art, fh).. ..In feite was ik al bezig met pop-art van in de academie. Er was in Gent een winkel moet moderne spullen en wat kitsch. Ik stond daarvoor in bewondering. Maar een moderne koffiekan was toen uit den boze. Door mijn oog voor dat soort nieuwe voorwerpen was ik reeds in de geest van pop-art. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Ik had eigenlijk al vanaf mijn studententijd opgemerkt dat ik vanuit een andere interessesfeer keek dan de medestudenten.. ..zo rond 1948 heb ik daar echt werk van gemaakt. Ik besloot weer helemaal opnieuw te beginnen, om een zekere virtuositeit te onderdrukken. Ik kon technisch snel en vaardig tekenen en schilderen, maar dat was te gemakkelijk geworden... ..ik weet nog goed dat ik toen bewust zei: kijk, nu weet je niets meer, nu kan je niets meer, nu begin je helemaal opnieuw. Ik wilde mijn belangstelling aftasten. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Niet dat ik alles al gezien had (rond 1950, fh) maar ik was toch vrij behoorlijk geïnformeerd. Ik wist van het abstracta-expressionisme af, en van Cobra: via Hugo Claus had ik Corneille en Karel Appel leren kennen. Maar ik wilde niet op die wagen (van de Cobra, fh) springen. Ik wilde me in de breedte uitzetten. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Ik wilde (na 1948, fh)) vooral via het kijken tot een dieper inzicht komen. Het leek wel alsof er op dat moment niemand meer echt keek. Ik had het gevoel dat je als moderne mens in een technische wereld... ..als kunstenaar een nieuwe, eigentijdse visie kon ontwikkelen. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Een portret van (Jan) Van Eyck blijft – hoe realistisch gelijkend en psychologisch doorleefd het ook zijn mag – een weergave van de mens vanuit een christelijk perspectief. En bij Rembrandt voel je het humanisme; Erasmus is in de buurt. Op die wijze wilde ik ook mijn tijd, mijn moderne manier van kijken vastleggen en voelbaar maken. Wij kijken en nemen niet meer waar zoals de generaties voor ons. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Het ging me in eerste instantie niet om die moderne materiële wereld, maar om die nieuwe geestelijke gevoelsmatige houding, die eigentijdse mentaliteit.. .Tekenen en schilderen moeten voor mijn gevoel heel dicht bij mijn manier van leven en denken staan: ik wil werken zoals ik eet, adem. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Pas daarna (na zijn tekeningen uit 1948) ging ik me meer en meer concentreren op de weergave van de optische realiteit. Vooral de verschuiving van de optische identiteit van de dingen, onder invloed van tijd ruimte en licht. Door weg te nemen en toe te voegen; de veranderende waarneming onder invloed van licht en schaduw, plaats en afstand – en de onderlinge beïnvloeding van die elementen, de wisselwerking daarvan. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- ..ik had al vlug gemerkt dat zowel in de tekeningen als in de schilderijen leegtes ontstonden: leegtes als gevolg van de vaststelling dat een ding – door te weinig of te veel licht bijvoorbeeld – zijn identiteit volledig kan verliezen. Daardoor ontstonden gaten in de atmosfeer van de tekening, leegtes in de picturale ruimte van het schilderij. Dat heeft me later doen besluiten om mijn schilderijen als het ware actief te doen uitvloeien in de omgeving, in de realiteit: met spiegels objecten, dieren.. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- 'Toen (rond 1952, fh) heb ik veel tekeningen gemaakt die uitsluitend het platteland en de natuur tot onderwerp hadden. Dan koos ik bewust een stukje landschap dat bijvoorbeeld Gust de Smet geschilderd zou hebben. Schilderen kon ik dat niet; dat was het terrein van de Vlaamse expressionisten. Dat was voor mij niet meer belangrijk. Maar ik wilde het wel tekenen; juist om te kijken wat het verschil was, hoe ik dat nu zag. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Die betrachting om de dingen zo intens mogelijk te doen is voor mij essentieel, en dat leidt ook wel eens tot momenten van mystieke aard; het mysterieuze boeit mij zeer. Soms leidt dat tot gevoel dat ook Mondriaan moet hebben gehad, dat je de innerlijke structuur van de dingen aanvoelt. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Om het felle witte licht op een wit kopje in een stilleven te vangen zet ik er juist dikke zwarte bollen op. Die plekjes krijgen daardoor een volstrekt eigen uitdrukking. Net zoals sommige arceringen bij Van Gogh een eigen betekenis krijgen, die korte streepjes die hij op bepaalde plaatsen neerzet, die zijn meer dan zomaar een gestileerde weergave van gras. Dat boeit me zeer. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik op weg ben, en dat ik enorm veel moet beleven om tot een grotere synthese te komen. Zelf wordt je rijper en bijgevolg minder dogmatisch; en ik ben steeds geboeid geweest door wat er om me heen gebeurde en identificatiemogelijkheden gezocht waar die te vinden waren. Tot en met de conceptuele kunst toe, alhoewel ik alle probleemstellingen steeds in het schilderkunstige heb willen opnemen. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


- Nu (rond 1996, fh) kan er veel naast elkaar. Die pluriformiteit vind ik heel boeiend. Evenals het feit dat de utopie van het internationalisme vervangen lijkt door de herwaardering van het feit dat men juist universeler wordt wanneer men vertrekt vanuit zijn eigen culturele identiteit.. ..ik houd van universele kunst die verschillend gekleurd is vanuit de eigen identiteit; van het feit dat verschillende mensen dezelfde dingen op een andere wijze verbeelden. En dat relativerende denken, dat maakt dan weer deel uit van mijn eigen Vlaamse identiteit. (1996)
* Roger Raveel, Belgische / Vlaamse kunstenaar, maakt schilderijen, tekeningen en litho’s met onderwerpen uit eigen omgeving: Machelen-aan-de-Leie


aanvullende websites en links voor biografie en informatie over de Belgische kunstenaar – schilder Roger Raveel

- informatie over leven en werk van Roger Raveel, met bruikbare links, op Wikipedia

- website van het Roger Raveel museum in Machelen aan de Leie, te België met veel informatie over leven en werk van Roger Raveel

- veel afbeeldingen van schilderijen, tekeningen en grafiek van de kunstenaar Roger Raveel, op Google Images

Naar de andere
KUNSTENAARS: